Skilsmässa Stockholm

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter i Stockholm att lösa de konflikter som kan uppstå i samband med skilsmässor, och komma fram till långsiktiga lösningar. 

En skilsmässa är ofta den svåraste process en person går igenom i sitt liv. Att ta hjälp av en erfaren jurist kan dock göra det betydligt lättare. Det är inte enkelt att ta rationella beslut i affekt, och då kan vi hjälpa er.

Hur går en skilsmässa till?

Tingsrätten beslutar om skilsmässa. Skilsmässan kan röra både upplösning av äktenskap och av registrerat partnerskap. Om en part vill skiljas ska rätten respektera detta, och några skäl för skilsmässan behöver inte anges. När det är den ena av parterna som vill skiljas ansöker den parten om stämning avseende äktenskapsskillnad, vilket är den officiella termen.

Om bara en av er vill skiljas, men ni har bott isär i minst två år, ska ni bifoga ett intyg som visar att ni inte bott tillsammans under de senaste två åren. Detta intyg ska undertecknas av två personer som känner er väl. Detta intyg kallas särlevnadsintyg.

Vad räknas som enskild egendom vid en skilsmässa?

Vid en bodelning som görs i samband med en skilsmässa delas värdet av giftorättsgodset upp mellan makarna. Det innebär att en make har rätt till halva värdet av allt som inte är enskild egendom. Som enskild egendom räknas allting som har bestämts ska vara enskild egendom. Detta kan ske genom gåvobrev, testamente eller bestämmas i äktenskapsförord.

Vad ska man tänka på vid en skilsmässa?

Vilka punkter som är viktiga att tänka på vid en skilsmässa beror till stor del på om ni har barn, hur gamla dessa är, och vilken egendom ni äger gemensamt. 

Om ni har gemensamma barn är grundregeln att barnets bästa ska vara vägledande i frågor om vårdnad och boende. Ni har fortsatt gemensam vårdnad efter skilsmässan, och barnets vilja har betydelse i dessa frågor. 

Ni bör också skriva ett bodelningsavtal, där ni delar upp era tillgångar och skulder mellan er. Det finns ingen färdig blankett för detta avtal, men vi kan hjälpa er med att skriva det. Avtalet ska sedan undertecknas av er båda. En viktig anledning till att skriva bodelningsavtal är att många banker har det som krav för att ni var för sig ska kunna ta nya bolån efter separationen. Avtalet är också ett skydd mot att någon av er ska begära bodelning långt senare, vilket man har rätt till.

Varför får man betänketid vid skilsmässa?

I vissa fall ska ni ha betänketid innan skilsmässan genomförs. Det gäller om någon av er har barn under 16 år boende hos sig, på heltid eller bara ibland. Syftet med betänketiden är att skilsmässan inte ska ske förhastat.

Tingsrätten beslutar också vanligen om betänketid när ni inte är överens om att ni vill skiljas. Om ni inte har bott tillsammans under de senaste två åren är det dock sällan som tingsrätten beslutar om betänketid.

Om ni har gemensamma barn som är yngre än 16 år ska ni ha en betänketid på minst sex månader. Detsamma gäller om en av er har barn under 16 år, som bor hos er på hel- eller deltid.

Hur fungerar betänketid vid skilsmässa?

Betänketiden startar den dag tingsrätten tar emot er gemensamma ansökan om skilsmässa. Om bara en av parterna vill skiljas räknas betänketiden från den dag då stämning avseende äktenskapsskillnad kommit in till tingsrätten.

Om ni fortfarande vill skiljas efter det att betänketiden löpt ut ska ni begära fullföljd av skilsmässan. Detta kan ni göra tillsammans eller var för sig. Om ni däremot inte har begärt fullföljd efter tolv månader skriver tingsrätten av ärendet. Ni fortsätter då att vara gifta.