Arvstvist Stockholm

Arvstvister är alla tvister som har med arvsrätt att göra. Det kan t.ex. röra sig om en bröstarvinge som anser att ett testamente har kränkt vederbörandes rätt till sin laglott. 

När en person har avlidit ska dödsboet upplösas genom ett arvskifte, där värdet av tillgångarna i dödsboet fördelas mellan dödsbodelägarna. Samtliga arvingar är delägare i dödsboet. Vanligen sker arvskiftet privat, mellan de som är delägare, och behöver inte registreras hos någon myndighet. 

Om det finns ett testamente behöver ni inte göra något mer än att följa detta. Inget arvskifte behöver göras. Det är också möjligt att frångå testamentet eller den arvsrättsliga lagstiftningen, om dödsbodelägarna kommer överens om det.

I de flesta fall finns dock inget testamente, och de efterlevande får på egen hand dela upp kvarlåtenskapen mellan sig. Då kan konflikter uppstå mellan arvingarna. Inte sällan är det muntliga löften från den avlidne som ställer till det. 

Om ni inte kan komma överens om hur ni ska lösa arvskiftet kan tingsrätten utse en skiftesman åt er. Ni kan också själva föreslå en skiftesman, som rätten ska godkänna. Vi har lång erfarenhet av att bistå dödsbodelägare vid arvstvister i Stockholm, och blir ofta kontaktade av klienter som vill ha hjälp.

Skiftesmannen ska vara en jurist med djupgående kunskaper inom arvsrätt, och har till uppgift att lösa tvisten genom att presentera en lösning som samtliga delägare i dödsboet kan acceptera. Om detta inte lyckas kan skiftesmannen besluta om tvångsskifte, och själv avgöra hur dödsboet ska delas upp mellan dess delägare. 

Om någon av arvingarna är missnöjd med arvsskiftet, även efter att skiftesmannen presenterat sin lösning, kan vederbörande väcka talan i tingsrätten. Målet blir ett tvistemål, en arvstvist. Rätten avgör hur dödsboet ska delas upp, och dödsbodelägarna måste acceptera det beslutet. 

Vilka typer av arvstvister är vanligast?

Det är svårt att säga, men ett område som utmärker sig är arvstvister är de där halvsyskon och/eller särkullbarn är inblandade. Det är inte ovanligt i dessa situationer att människor som aldrig har träffats tidigare, eller bara setts sporadiskt, ska komma överens om hur arvet efter en älskad anhörig. Detta skapar en känslomässig stress, som ökar sannolikheten för att konflikter ska uppstå.

Det är också vanligt med arvstvister när det finns tillgångar med ett stort värde i dödsboet, exempelvis fastigheter. Det kan visa sig att det hör värdefull skog till ett gammalt torp, för att bara ta ett exempel.

Att kontakta en advokatbyrå för att få juridisk assistans är alltid en bra idé om man blir indragen i en tvist. Våra advokater står till tjänst för att hjälpa dig om du skulle hamna i en arvstvist i Stockholm.