Bodelning Stockholm

När ett förhållande – ett äktenskap, partnerskap eller samboförhållande – upplöses uppstår problem som är svåra att lösa, men där det är nödvändigt att komma fram till en lösning. I en sådan situation kan vi vara till hjälp.

Samtidigt som relationen mellan parterna är som sämst är det i denna situation problemen ska lösas. Det kan vara svårt att se rationellt på problemen, och sortera ut de frågor som verkligen behöver lösas. Vi har lång erfarenhet av bodelningar i Stockholm, och vet vad som är viktigt att komma överens om i en sådan situation. Vi kan föreslå lösningar som hjälper er att komma framåt, och lösa problemen långsiktigt när ni går skilda vägar. 

Vad är en bodelning?

Vid en bodelning delar parterna upp den gemensamma egendomen mellan sig. 

När görs en bodelning?

En bodelning kan göras vid skilsmässa, när ett samboförhållande upphör, men även om äkta makar beslutar att göra det, utan att skilja sig. Bodelning görs också när den ena parten i ett förhållande avlider.

Vanligen görs en bodelning efter att äktenskapet har upplösts. Den kan dock göras tidigare, om någon av parterna begär det. Ofta görs bodelningen under den s.k. betänketiden, som ingår i skilsmässan. Det är inget krav att bodelningen ska göras snabbt, men det underlättar. Ju längre tid det dröjer, desto svårare blir det att värdera de tillgångar parterna hade vid skilsmässan.

Hur går bodelningen till?

Om ni är överens om hur bodelningen ska gå till behöver ni i allmänhet inte ta hjälp utifrån, såvida ni inte äger exempelvis fastigheter. Då måste ni skriva ett avtal, vilket vi kan hjälpa er med. Detta avtal ska undertecknas av er båda. 

Om ni däremot inte kan komma överens om hur er bodelning ska gå till kan ni göra en ansökan hos tingsrätten om att tilldelas en bodelningsförrättare. Ni kan själva föreslå en bodelningsförrättare. Eftersom vi arbetar med bodelning kan ni föreslå en av våra medarbetare som bodelningsförrättare, om ni bor i Stockholm med omnejd.

Om en bodelning görs till följd av ett dödsfall ska en boutredning först göras. Denna görs av en boutredningsman, som utses av tingsrätten. 

Vem sköter bodelningen?

Bodelningen görs mellan parterna, men om ni inte kan komma överens kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare. Ni kan också föreslå en bodelningsförrättare själva. Vanligen är det en advokat eller annan jurist som sköter bodelningen. 

Är bodelningen obligatorisk?

Nej, bodelningen är inte obligatorisk. Om ni inte har någon gemensam egendom, och ingen av er begär att få överta något av den andres egendom, behöver ni inte göra bodelning.

Skiljer sig bodelning mellan f.d. makar från bodelning mellan f.d. sambor?

När två sambor separerar är bodelning inte obligatoriskt. Det blir endast aktuellt om någon av parterna begär det enligt sambolagen. Om någon av parterna begär bodelning ska detta ske senast ett år efter det att samboavtalet upphörde.

Vad ska ingå i bodelningen?

Det enkla svaret är att all egendom ska ingå i bodelningen, om något annat inte har avtalats genom äktenskapsförord. Om någon av parterna har fått egendom i gåva eller arv, och det framgår av testamentet eller gåvobrevet att det ska vara enskild egendom, ska denna egendom undantas från bodelningen.