Gruppbild 191017 Större

STOCKHOLMS ADVOKATBYRÅ

På Stockholms Advokatbyrå hjälper vi enskilda personer med juridiska problem. Här finns specialistkompetens inom brottmål, familjerätt, tvistemål, socialrätt och utlänningsrätt. Hos oss får du en advokat eller jurist som är engagerad och kunnig och som hjälper dig genom hela rättsprocessen.

 
Ring oss för en kostnadsfri rådgivning

Rättsområden

BROTTMÅL

Offentlig försvarare   -  Försvarsadvokat

På Stockholms Advokatbyrå finns flera advokater som är specialiserade på brottmål. Vi tar uppdrag både som offentlig försvarare och som privat försvarare.

Om du blir misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Om det är ett allvarligt brott eller om du är anhållen kommer polisen att se till att du får en  försvarare redan under polisutredningen, men du kan också själv, när som helst under utredningen, säga till att du vill ha en offentlig försvarare.

Välj själv Din försvarsadvokat

Om du vill ha en särskild advokat som försvarare måste du meddela det till polisen eller till tingsrätten så snart som möjligt. Om du inte väljer själv kommer domstolen att förordna en advokat från en lista över alla som vill ha försvararuppdrag. På den listan finns tyvärr ett stort antal advokater som inte är specialiserade på brottmål och som bara har en begränsad erfarenhet av uppdrag som offentlig försvarare.

Begär advokat tidigt

Vår erfarenhet är att det är bättre ju tidigare en försvarare är med i utredningen, och särskilt viktigt är att din försvarare är med vid polisförhör. Om du blir kallad till polisförhör kan du alltid ringa oss, så ser vi till att tingsrätten i god tid innan förhöret får in en begäran om en offentlig försvarare för dig. Om det behövs flyttar vi tiden för förhöret till dess beslutet om försvarare är klart.

Alla advokater på Stockholms Advokatbyrå har stor erfarenhet av brottmål, allt från trafikbrott till grova våldsbrott och stora mål om ekonomisk brottslighet. Vi är i domstol eller på polisförhör i stort sett dagligen, så vi känner väl till hur polisen och domstolen arbetar. Som din försvarare kommer vi att se till att allt som är viktigt för dig, såsom dina argument och din bevisning, kommer fram tidigt under polisutredningen.  Vid rättegången lägger vi fram din bevisning samtidigt som vi kritiskt granskar åklagarens bevisning. Med en försvarare från Stockholms Advokatbyrå har du en advokat på din sida som vet vad som krävs för framgång i domstolen och som aldrig kommer till en rättegång oförberedd.

 

Brottsoffer

Om du har blivit utsatt för våldsbrott har du oftast rätt till ett målsägandebiträde, dvs en egen advokat eller jurist som ska vara ditt stöd under utredningen och rättegången, och som kan hjälpa dig att kräva skadestånd av gärningsmannen.

Alla advokater och jurister på Stockholms Advokatbyrå tar uppdrag som målsägarbiträde. Ring oss om du har blivit utsatt för brott, så ser vi till att du får ett målsägarbiträde redan i början av utredningen. Då kan vi ge dig stöd och information genom hela utredningen och vi kan också följa med dig på förhör. Vi dokumenterar dina skador och kostnader och tar in de handlingar som behövs för att beräkna ditt skadestånd.

FAMILJERÄTT

Skilsmässa och separation

Vid upplösning av äktenskap, partnerskap och samboförhållanden uppstår en mängd problem som måste lösas. Samtidigt är relationen mellan parterna ofta som sämst just då. Känslorna är starka och det är svårt att se rationellt på de problem som uppkommer. I dessa lägen kan vi hjälpa till med att sortera ut vilka frågor som verkligen är tvistiga, och föreslå lösningar. Vi har lång erfarenhet av detta och vet vad som krävs för att skapa långsiktiga lösningar.

Alla familjetvister kan dock inte lösas i samförstånd. En sista utväg är då att låta domstolen avgöra saken. De frågor som domstolen kan lösa är:

– Kvarsittanderätt
– Vårdnad, boende och umgänge beträffande barn
– Underhållsbidrag
– Bodelning (genom bodelningsförrättare)

På Stockholms Advokatbyrå har vi stor erfarenhet av processer i dessa mål.

Familjerättsliga avtal och Testamenten

Till familjerätten hör även att upprätta handlingar i förebyggande syfte, för att bestämma hur egendom skall fördelas i framtiden. Dit hör:

– Äktenskapsförord och samboavtal
– Testamente

Vi upprättar dessa dokument åt dig och ser till att de blir registrerade i de fall det behövs.

I familjerättsliga tvister har du ofta rätt till rättshjälp eller rättsskydd. Vi hjälper dig att ansöka om det.

Kostnadsfri rådgivning

MIGRATIONSRÄTT

Uppehållstillstånd och arbetstillstånd

På Stockholms Advokatbyrå har vi en lång och gedigen erfarenhet av ärenden rörande uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Vi vet vad som krävs för att få bifall till en ansökan och kommer att hjälpa dig samla in den nödvändiga utredningen i ditt ärende. Vi hjälper även till i ärenden rörande svenskt medborgarskap och prövning av förvarsbeslut.

SOCIALRÄTT

Om du eller ditt barn blir föremål för ett tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM eller LPT har du oftast rätt till ett offentligt biträde. Vi på Stockholms Advokatbyrå har stor erfarenhet av att processa i förvaltningsdomstolarna och åtar oss uppdrag som offentligt biträde i de mål som förkommer där. Vi hjälper dig med allt under processen, från att gå igenom utredningen och samla ihop din bevisning till att föra din talan i domstolen.

LVU – Lag om vård av unga

Socialtjänsten kan omhänderta barn och ungdomar med tvång, det vill säga skilja dem från vårdnadshavarna och placera dem i familjehem eller på institutioner. Omhändertagande kan ske såväl på grund av barnets beteende som på grund av påstådda missförhållanden i hemmet. Omhändertagande skall prövas av förvaltningsrätten och därefter, om det godkänns, omprövas med intervaller om sex månader. Vid dessa mål är både vårdnadshavare och barn berättigade till egna offentliga biträden.

LVM – Lag om vård av missbrukare

Socialtjänsten kan även omhänderta vuxna missbrukare med tvång och placera dem på sjukhus eller i behandlingshem. Socialtjänstens omhändertagande skall prövas av förvaltningsrätten och gäller i sex månader.

LPT- Lag om psykiatrisk tvångsvård

Den psykiatriska sjukvården kan omhänderta och vårda patienter med tvång. De första fyra veckorna kan tvångsvården ske med stöd av ett läkarbeslut (”vårdintyg”). Därefter måste tvångsvården prövas av förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens första beslut gäller i fyra månader, efterföljande beslut i intervaller om sex månader.

TVISTEMÅL

Tvistemålsprocesser

Om du har en fordran på någon som inte vill betala, eller om du har drabbats av en skada och vill kräva ersättning av den som orsakat skadan, kan du behöva processa i domstol för att få ut det du har rätt till. På Stockholms Advokatbyrå har vi stor erfarenhet av dessa processer, och vi vet att framgång i en tvist kan mätas på olika sätt. Vissa vill ha en acceptabel uppgörelse på ett tidigt stadium så att man kan lämna tvisten bakom sig, medan andra framförallt vill få rätt, även om det kan ta tid. Oavsett vilket kan vi hjälpa dig att processa på det sätt som bäst gynnar ditt mål.

I många tvistemålsprocesser har du rätt till rättsskydd eller rättshjälp. Vi hjälper dig att ansöka om det.

M E D A R B E T A R E

Björn Törnell

Advokat och delägare

bjorn2313

Anders Malmsten

Advokat och delägare

Anders

Erik Nydert

Advokat och delägare

Erik

Linda Werngren

Advokat

Linda

dENIS cELO

Advokat

Denis

Theres Lindberg

Advokat

Stockholmsadvokatkontor Therese Lindberg

Kontakta oss

STOCKHOLMS ADVOKATBYRÅ
Kungsholmstorg 6
112 21 STOCKHOLM

T-bana: Rådhuset

 

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER
Måndag - torsdag 8:30 - 16:30
Fredag 8:30 - 16:00

Lunchstängt 12:00 - 13:00

 

KONTAKT
Tel: 08-650 28 50
Fax: 08 - 650 16 25

E-post: info@stockholmsadvokat.se

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Webbproduktion: Flighton AB

INTEGRITETSPOLICY - Hur vi behandlar personuppgifter -

Stockholms Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

För vilket ändamål och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra en obligatorisk jävskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Stockholms Advokatbyrå AB (artikel 6 b GDPR), att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Stockholms Advokatbyrå AB (artikel 6 c GDPR) eller att behandlingen är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse (artikel 6 e GDPR).

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Stockholms Advokatbyrå AB inhämtar uppgifterna i första hand från domstolar, myndigheter eller direkt från dig. Stockholms Advokatbyrå AB kan komma att behandla olika personuppgifter beroende på ändamålet med behandlingen. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, postadress och övriga uppgifter från domstolar och myndigheter.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Stockholms Advokatbyrå AB och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Stockholms Advokatbyrå AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information från Stockholms Advokatbyrå om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Kontakta oss på info@stockholmsadvokat.se eller adressen nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Stockholms Advokatbyrå AB, 559013-6403, Kungsholmstorg 6, 112 21 Stockholm, tel. 08 – 650 28 50, http://www.stockholmsadvokat.se/

 

Konsumenttvistnämnden

Vi vill informera dig om Konsumenttvistnämnden som drivs av Advokatsamfundet. Dit kan du vända dig om du är missnöjd med den juridiska tjänst som en advokat eller byrå har levererat. Det kostar 100 kronor att anmäla ett ärende och prövningen i nämnden tar ca 90 dagar. Advokaten eller byrån är skyldiga att följa nämndens utslag.

Mer information om detta hitar du på advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden .

 

filme porn filme porn filme porn filme porn/a> filme porn filme porn filme porn