Baggensgatan 9
111 31 STOCKHOLM
T-bana: Gamla Stan
Måndag – torsdag 8:30 – 16:30
Fredag 8:30 – 16:00

ALLMÄNNA VILLKOR

Stockholms Advokatbyrå > Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa villkor gäller mellan Stockholms Advokatbyrå och Dig, som vår klient.

1. Mottagande och frånträdande av uppdrag

 

1.1 Uppdrag anses lämnade till Stockholms Advokatbyrå och inte till en särskild jurist. Detta gäller dock inte domstols förordnanden. Flera jurister kan komma att arbeta i varje enskilt uppdrag.

1.2 Om ett uppdrag innebär intressekonflikt eller en risk för sådan så får Advokatbyrån, inom ramen för advokatetiska regler, avböja eller frånträda uppdraget.

1.3 Vid utebliven betalning av begärda förskott och/eller fakturor (se punkt 3.5) förbehåller sig Advokatbyrån rätten att avvakta med fortsatt handläggning av uppdraget eller frånträda uppdraget i dess helhet.

1.4 Advokatbyrån har i övrigt rätt att frånträda uppdraget i de fall som anges i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed.

2. Arvode, förskott och fakturering
 

2.1 Arvode debiteras enligt de grunder som Sveriges advokatsamfund fastställt, där viktiga faktorer är uppdragets svårighetsgrad, klientnyttan och den tid som åtgått för uppdraget.

2.2 Aktuellt timpris informeras om vid första mötet. Advokatbyrån förbehåller sig rätten till prisändring en gång per kalenderår.

2.3. Du debiteras för allt arbete som utförs i ett ärende, exempelvis telefonsamtal, möten, mail-korrespondens, brevskrivande, förberedelser och utförande av talan vid domstols-förhandlingar, andra sammanträden, juridiska analyser, upprättande av PM, beräkningar etc. Utöver ersättning för arbete debiteras också ersättning för tidsspillan (t.ex restid).

2.4 Du behöver normalt inbetala löpande förskott på kommande arvode. Förskottsbetalning avskiljs på Advokatbyråns konto för klientmedel, och debiteras genom en eller flera fakturor. Ytterligare förskott kan begäras in löpande under ärendets gång. Efter slutfakturering återbetalas överskjutande förskott till Dig. Betalas inte begärt förskott in kan Advokatbyrån upphöra med vidare arbete eller frånträda uppdraget.

2.5 Fakturering kan ske löpande. Advokatbyrån kan också välja att fakturera arvode och annan ersättning först sedan uppdraget avslutats.

3. Rättshjälp

3.1 I vissa fall kan Du ha rätt till allmän rättshjälp. Om rättshjälp beviljas är Du skyldig att löpande till Advokatbyrån erlägga förskott som uppskattningsvis motsvarar Din redan upparbetade rättshjälpsavgift. Rättshjälpen ska annars upphöra.

3.2 En förutsättning för allmän rättshjälp är att byrån först lämnar minst en rådgivningstimme. Den rådgivningen måste Du själv bekosta.

4. Rättsskydd

4.1 Om Du har en rättsskyddsförsäkring (t.ex. via hemförsäkringen) kan Du under vissa förutsättningar och i viss utsträckning få ersättning ur försäkringen för Dina ombudskostnader och i vissa fall även för motpartens rättegångskostnader. Rätten till försäkringsersättning är vanligen begränsad på olika sätt, t.ex. genom självrisk och takbelopp. Du måste själv informera Dig om försäkringens villkor och begränsningar.

4.2 Advokatbyrån kan debitera Dig arvode och annan ersättning för uppdraget enligt vanliga principer även om rättsskydd eller motsvarande utnyttjas. Advokatbyrån är inte bunden av de ersättningsnormer som gäller för försäkringen och Du är betalningsansvarig även för belopp som överstiger din försäkrings gränser. Oberoende av rättsskydd får byrån löpande fakturera ersättning. Om Du avser att utnyttja rättsskydd skall Du meddela byrån detta redan när uppdraget lämnas.

5. Kommunikation

5.1 Advokatbyrån kommunicerar i första hand via e-post, SMS och telefon.

5.2 Om Du byter mail-adress, telefonnummer eller postadress är det viktigt att Du meddelar Advokatbyrån detta. Vi tar inte ansvar för rättsförluster (exempelvis uteblivet överklagande) som uppstår genom att vi har felaktiga eller inaktuella kontaktuppgifter till Dig.

5.3 Advokatbyrån utgår ifrån att de uppgifter och dokument som Du lämnar oss är sanna. Om inte särskilda skäl föranleder annat så är Advokatbyrån inte skyldig att kontrollera sanningshalten eller äktheten i uppgifter och dokument som Du lämnar oss.

6. Sekretess/tystnadsplikt

6 .1 Anställda på Advokatbyrån har tystnadsplikt avseende det som anförtrotts oss. Tystnadsplikten kan inte brytas annat än med Ditt samtycke eller då lag tvingar oss att lämna uppgift

7. Bevarande av handlingar


7 .1 Under den tid som ett uppdrag pågår lagrar Advokatbyrån dokument och arbetsresultat som byrån, klienten eller tredje man tagit fram. Denna lagring kan ske på papper eller elektroniskt.

7. 2 När ett uppdrag slutförts kommer Advokatbyrån att bevara relevanta dokument och relevant arbetsresultat i pappersform eller i elektronisk form under den tid som Advokatbyrån anser vara lämpligt för den särskilda typen av uppdrag. Lagringstiden kommer inte att vara kortare än vad som krävs enligt Advokatsamfundets föreskrifter om arkivering. Om inte annat avtalats sänds alla originalhandlingar till Dig när ett uppdrag avslutats.

8. Ansvar

8.1 Advokatbyråns ansvar för skada omfattar inte utebliven produktion eller vinst eller annan indirekt förlust eller skada och skall inte i något fall överstiga vid skadetillfället utfallande försäkringsbelopp enligt den ansvarsförsäkring som Advokatbyrån innehar.

INTEGRITETSPOLICY – Hur vi behandlar personuppgifter –

Stockholms Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

För vilket ändamål och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra en obligatorisk jävskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Stockholms Advokatbyrå AB (artikel 6 b GDPR), att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Stockholms Advokatbyrå AB (artikel 6 c GDPR) eller att behandlingen är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse (artikel 6 e GDPR).

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Stockholms Advokatbyrå AB inhämtar uppgifterna i första hand från domstolar, myndigheter eller direkt från dig. Stockholms Advokatbyrå AB kan komma att behandla olika personuppgifter beroende på ändamålet med behandlingen. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, postadress och övriga uppgifter från domstolar och myndigheter.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Stockholms Advokatbyrå AB och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Stockholms Advokatbyrå AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Vad har du för rättigheter som registrerad?


Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information från Stockholms Advokatbyrå om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Kontakta oss på info@stockholmsadvokat.se eller adressen nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Stockholms Advokatbyrå AB, 559013-6403, Kungsholmstorg 6, 112 21 Stockholm, tel: 08 – 650 28 50, http://stockholmsadvokat.se/

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Vi vill informera dig om Konsumenttvistnämnden som drivs av Advokatsamfundet. Dit kan du vända dig om du är missnöjd med den juridiska tjänst som en advokat eller byrå har levererat. Det kostar 100 kronor att anmäla ett ärende och prövningen i nämnden tar ca 90 dagar. Advokaten eller byrån är skyldiga att följa nämndens utslag.

Mer information om detta hitar du på advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden .