Baggensgatan 9
111 31 STOCKHOLM
T-bana: Gamla Stan
Måndag – torsdag 8:30 – 16:30
Fredag 8:30 – 16:00

ARVSTVIST STOCKHOLM

Arvstvister är alla tvister som har med arvsrätt att göra. Det kan t.ex. röra sig om en bröstarvinge som anser att ett testamente har kränkt vederbörandes rätt till sin laglott eller gåvor som nu ska avräknas från arvslotten.

 

När en person har avlidit ska dödsboet upplösas genom ett arvskifte (och ofta även en bodelning), där skulderna ska betalas och tillgångarna i dödsboet fördelas mellan dödsbodelägarna. Samtliga arvingar samt efterlevande make eller sambo är delägare i dödsboet. Vanligen sker arvskiftet privat, mellan dem som är delägare, och det behöver inte godkännas av någon myndighet. Däremot måste arvskiftet uppfylla vissa krav för att exempelvis banker, bostadsrättsföreningar och lantmäteriet ska kunna verkställa skiftet i delar som angår dem.

 

Om det finns ett testamente måste detta delges med alla arvingar, som då får möjlighet att klandra det. Det är också tillåtet att frångå testamentet eller den arvsrättsliga lagstiftningen, om samtliga dödsbodelägare (och i förekommande fall berörd testamentstagare) är överens om det.

 

Med eller utan testamente så kan konflikter uppstå mellan arvingarna. Om ni inte kan komma överens om hur ni ska förvalta eller skifta dödsboet så kan tingsrätten utse en boutredningsman eller en skiftesman åt er. Ni kan också själva föreslå en sådan, som rätten sedan kan godkänna.

 

En boutredningsman eller skiftesman ska vara en jurist med djupgående kunskaper inom arvsrätt, och har till uppgift att förvalta och förbereda dödsboet för skifte. Om delägarna inte själva kan komma överens om ett skifte så kan skiftesmannen besluta om tvångsskifte, och därmed själv avgöra hur dödsboet ska delas upp mellan dess
delägare.

 

Ett sådant tvångsskifte kan överklagas till domstolen.

 

Stockholms Advokatbyrå har lång erfarenhet av att bistå dödsbodelägare och dödsbon vid arvstvister i Stockholm. Kontakta oss gärna om behöver hjälp med detta.

VILKA TYPER AV ARVSTVISTER ÄR VANLIGAST?

Detta är svårt att svara på, men testamenten eller gåvor under arvlåtarens livstid vållar inte sällan obalanser som försvårar överenskommelser bland de efterlevande.

 

”Nya” makar eller s.k. efterarv från tidigare avlidna makar kan också vålla problem (även rent matematiska sådana) som gör det alldeles nödvändigt att vända sig till expertis för att få det hela rätt och riktigt.

 

Att kontakta en advokatbyrå för att få juridisk assistans är alltid en bra idé om familjebilden eller tillgångsbilden är komplicerad. Våra advokater står till tjänst för att hjälpa dig om du skulle hamna i en arvstvist i Stockholm.