Baggensgatan 9
111 31 STOCKHOLM
T-bana: Gamla Stan
Måndag – torsdag 8:30 – 16:30
Fredag 8:30 – 16:00

BODELNING STOCKHOLM

När ett förhållande – ett äktenskap eller samboförhållande – upplöses uppstår problem där det är nödvändigt att komma fram till en lösning. I en sådan situation kan vi vara till hjälp.

Vi har lång erfarenhet av bodelningar i Stockholm, och vet vad som är viktigt att komma överens om i sådana situationer. Vi kan föreslå lösningar som hjälper er att komma framåt, och lösa problemen långsiktigt när ni går skilda vägar.

VAD ÄR EN BODELNING?

Vid en bodelning delar parterna upp varandras tillgångar och skulder mellan sig.

NÄR GÖRS EN BODELNING?

En bodelning ska göras mellan makar vid äktenskapsskillnad eller när make avlider.
Bodelning kan också göras om ett samboförhållande upphör eller mellan makar inom äktenskapet.

Vanligen görs en bodelning när ett äktenskap redan har upplösts. Om man är överens om bodelning kan man redan innan dess skriva ett bindande föravtal om kommande bodelning. Om talan om äktenskapsskillnad har väckts, men betänketid löper, är det alltid klokt att påbörja förberedelsearbetet inför en bodelning, eftersom dagen för ansökan är utgångspunkten för tillgångsredovisningen. Ju längre tid det dröjer, desto svårare blir det att redovisa och värdera de tillgångar som makarna hade vid skilsmässan.

HUR GÅR BODELNINGEN TILL?

Om ni är överens och trygga med hur bodelningen ska göras behöver ni i allmänhet inte ta hjälp utifrån, såvida ni inte äger exempelvis fastigheter. Där kan exempelvis en uppskjuten reavinstskatt landa som en obehaglig överraskning för den övertagande maken. Ni kommer under alla förhållanden att skriva någon form av bodelningsavtal, vilket vi kan hjälpa er med.

 

Om ni inte kan komma överens om hur er bodelning ska gå till kan ni göra en ansökan hos tingsrätten om att tilldelas en bodelningsförrättare. Ni kan själva föreslå en bodelningsförrättare. Förutsatt att ingen av er makar är eller tidigare har varit klienter på Stockholms Advokatbyrå så kan ni föreslå en av våra advokater som bodelningsförrättare.

 

Om en bodelning görs till följd av ett dödsfall ska en boutredning och bouppteckning först göras. Denna görs bäst av en boutredningsman, som utses av tingsrätten. Läs mer om detta under “Arvstvister“.

Bodelning Stockholm
VEM SKÖTER BODELNINGEN?

Bodelningen upprättas mellan parterna, men om ni inte kan komma överens kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare. Ni kan också föreslå en bodelningsförrättare själva. Vanligen är det en advokat eller annan jurist som då genomför bodelningen.

ÄR BODELNINGEN OBLIGATORISK?

Ja, enligt äktenskapsbalken så är bodelning obligatorisk vid äktenskapsskillnad. Den ska upprättas i skrift och undertecknas av båda makarna. Det sker inga myndighetskontroller av att detta sker, men om den inte genomförs så kan krav på bodelning från endera maken mot den andre framställas många år efter äktenskapsskillnaden. Här gäller inte någon 10-årspreskription, som för vanliga fordringar och skulder. Detta kan få långtgående och svårbedömda konsekvenser. Slarva därför inte med bodelningsplikten. Ett viktigt undantag från bodelningsplikten är om all egendom i äktenskapet är enskild pga äktenskapsförord, och ingen tvist råder om övertagande av den gemensamma bostaden. Då finns det ju inget giftorättsgods att fördela.

VAD SKA INGÅ I BODELNINGEN?

Det enkla svaret är att all egendom samt alla skulder ska ingå i bodelningen, om de förelåg den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes vid domstol och något annat inte är avtalat genom äktenskapsförord. Barnens tillgångar ingår självklart inte. Egendom som är enskild enligt gåvobrev eller testamente ingår inte heller.

 

SKILJER SIG BODELNING MELLAN F.D. MAKAR FRÅN BODELNING MELLAN F.D. SAMBOR?

Ja, den skiljer sig på flera sätt. När två sambor separerar är bodelning inte obligatoriskt. Den blir endast aktuellt om någon av parterna begär det enligt sambolagen. En sådan begäran ska framställas inom ett år efter det att samboendet upphörde.

 

Vidare så omfattar en bodelning mellan sambor bara bostad och bohag som anskaffats för gemensamt begagnande. Det blir därmed aldrig aktuellt att bodela exempelvis banktillgodohavanden eller aktier.