Baggensgatan 9
111 31 STOCKHOLM
T-bana: Gamla Stan
Måndag – torsdag 8:30 – 16:30
Fredag 8:30 – 16:00

VÅRDNADSTVIST STOCKHOLM

När två föräldrar som har barn tillsammans separerar uppstår många frågor. I dom allra flesta fall kan föräldrarna lösa dessa på egen hand, men det är inte alltid som detta är möjligt. Då kan det behövas hjälp utifrån för att lösa frågor som
 
  • Var ska barnet eller barnen bo?

  • Hur ofta ska barnen träffa vardera föräldern?

  • Hur ska överlämningar av barnet gå till?

  • Hur ska föräldrarna kommunicera med varandra?

I första hand bör man som förälder vända sig till familjerätten, som är en del av socialförvaltningen i kommunen. Familjerätten är inte en domstol, vilket innebär att den inte kan fatta några bindande beslut gällande vårdnad och umgänge. Däremot kan familjerätten hjälpa föräldrarna att komma överens och skriva avtal. Om föräldrarna inte kan komma överens uppstår en vårdnadstvist. Många föräldrar väljer då att vända sig till en advokatbyrå för att få juridisk hjälp. Den lag som reglerar förhållandet mellan föräldrar och barn är föräldrabalken. Denna lag har tillkommit för att tillgodose barnets rättigheter och intressen. Utgångspunkten är att barn har rätt till lika mycket umgänge med båda föräldrarna. Ju äldre barnet är, desto större möjlighet har barnet att själv påverka sitt boende och umgänge. I första hand försöker vi lösa tvisten genom att medla mellan föräldrarna, men när alla försök till samförstånd är uttömda ges en stämning in till tingsrätten, med yrkanden avseende barnet eller barnen. Dessa yrkanden kan beröra ett eller flera av områden som vårdnad, boende, underhåll eller umgänge.
HUR GÅR EN VÅRDNADSTVIST TILL?

Efter att en stämning har getts in till tingsrätten kan det ta både tre och fyra månader innan det första sammanträdet hålls i rätten. Innan detta sker kan domstolen inhämta s.k. snabbupplysningar från föräldrarna, med familjerättens hjälp. Vissa domstolar ger socialtjänsten en mer aktiv roll i processen.

 

Domstolen är skyldig att vid sina sammanträden försöka få föräldrarna att nå en överenskommelse. Om någon överenskommelse inte kan träffas har domstolen
möjlighet att ta ett tillfälligt beslut, som alltså gäller tills vidare under processen. Den rättsliga processen tar ofta upp till 1,5 år, men det är inte helt ovanligt att processer tar ännu längre tid. En anledning till detta är att fler konflikter ofta uppstår  under den tid som processen pågår. Vi hjälper dig under hela processen, med råd om hur du ska agera för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Vi bevakar också dina intressen som förälder under alla förhandlingar. Det är viktigt att känna till att ord står mot ord i de flesta vårdnadstvister, och vi hjälper dig med de förberedelser som krävs för att du bättre ska kunna dokumentera vad som skett.

VAD RESULTERAR VÅRDNADSTVISTEN I?

Rätten bestämmer, med ledning av den muntliga förberedelsen, hur målet ska fortsätta. Möjliga fortsättningar är samarbetssamtal, medling, eller ytterligare utredningar. Om utredningar ska göras, exempelvis en vårdnads-, boende- eller umgängesutredning, är det familjerätten som genomför dessa.

 

Familjerättens utredning avslutas med en analys och bedömning, och kan ta upp till ett halvår att genomföra. Utredningen presenterar konkreta förslag rörande vårdnad, boende och umgänge, och överlämnas till domstolen.

 

Flera muntliga förberedelser kan genomföras under den tid processen pågår. Det sista steget, om ingen överenskommelse kan träffas, är huvudförhandlingen. Där hörs båda föräldrarna, liksom vittnen och eventuella experter. Utredningar och skriftliga bevis läggs fram. Några veckor senare meddelar tingsrätten sin dom.

 

Kostnaden för rättegången delas i de flesta fall som rör vårdnad eller umgänge lika mellan föräldrarna. Undantag kan dock göras om den ena föräldern medvetet har agerat på ett sätt som saboterar processen. Exempel på denna typ av beteende är att utebli från förhandlingar, eller genom upprepade stämningar försöka få ensam vårdnad om barnet.

 

I de flesta hem- och villaförsäkringar ingår ett rättsskydd, som ersätter rättegångskostnader i samband med tvister. Det finns också en statlig rättshjälp som du kan ha rätt till, beroende på hur din ekonomi ser ut.